The news feed for trusted news
< White House Pool

Advisory: President Joe Biden to Travel to South Carolina

The White House Logo
FOR IMMEDIATE RELEASE
January 3, 2024
President Joe Biden to Travel to South Carolina
On Monday, January 8th, the President will travel to South Carolina.
Additional details to follow.
###
============================================================
White House Press Office . 1600 Pennsylvania Ave NW . Washington, DC 20500-0003 . USA XXX-XXX-XXXX