The news feed for trusted news
< White House Pool

Advisory: President Joe Biden to Travel to Nevada and California

The White House Logo
FOR IMMEDIATE RELEASE
December 2, 2023
President Joe Biden to Travel to Nevada and California
On Friday, December 8th, the President will travel to Las Vegas, Nevada. After, the President will continue on to Los Angeles, California.
From Friday, December 8th to Sunday, December 10th, the President will travel to Los Angeles, California.
Additional details to follow.
###
============================================================
White House Press Office . 1600 Pennsylvania Ave NW . Washington, DC 20500-0003 . USA XXX-XXX-XXXX